Latest in Wiki

Vedenlaadun monitorointi

Tämä on EAKR rahoitteisen Kehittynyt vesien käsittelyn pilotointiympäristö (Keveys) -hankkeen ylläpitämä suojattu projekjtisivusto, jonka tarkoitus on toimia kaivosten, vesilaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden kommunikointikanavana. Tavoitteena on rakentaa sivustot kohdekohtaiseen "vedenlaadun laadunhallintaan". Juomaveden puolella konsepti tunnetaan Water Safety Planning -proseduurina (WHO 2004). Kaivosvesiin menettely on lanseerattavissa MWSP-konseptina.

Wikin rakennekartta

WSP-konseptin mukainen vedenlaadunhallinta on yksinkertaistettuna riskinarviointia, sen pohjalta kriittisten mittauspisteiden valintaa, mittausten laadukasta toteuttamista, poikkeamien käsittelyä ja validointia näytteenotolla, korjaavien toimenpiteiden toteuttamista ja tiedottamista. WSP:n pääpaino on varautumisessa eri tason poikkeamiin.

Vedenlaadun yksinkertaisetkin mittaukset ovat huolellisuutta vaativa laji. Ilman mittauksia poikkeamien nopea havaitseminen on mahdoton varmistaa. Tässä projektissa valitaan kriittiset mittauspisteet ja huolehditaan mittauksista projektin aikana yhteistyössä case-kohteiden kanssa.

Sivustot jakautuvat

1) Kaivosveden laatua käsittelevään sivustoon, case Kittilä

2) Juomaveden laadun sivustoon, case Ylä-Savon Vesi

Projektissa testataan tavat, joilla wikiä hyödynnetään osana vesiturvallisuuden valvomoa. Valvomoon kerätään vedenlaadun  tilannekuvaa ja ennen kaikkea käsitellään poikkeamat ja huolehditaan korjaavista toimenpiteistä. Wikijärejstelmän roolina on hallita kohteeseen liittyvää vedenlaatuaineistoa. Järjestelmään kerätään pitkän aikavälin tietoa, jota arvioitutetaan asiantuntijoilla. Asiantuntijoiden arviot/kommentit/analyysit dokumentoidaan järjestelmään ja päivitetään tarvittaessa lyhyelläkin vasteajalla.

Jotta prototyypit case-kohtaisista järjestelmistä saadaan aikaan, pyydetään eri tahoilta tuomaan järjestelmään luottamuksellista tausta-aineistoa seuraavasti:

- Geologian tutkimuskeskus, kaikki kohdetta koskevat vedenlaatuaineistot/analyysit/arviot

- Case-kohteet, EHQS-järjestelmän osa-alueita sovituin osin, vedenlaatuaineistot